MySQL Podstawy

MySQL dodano: 19.05.2019
EDYCJA 22.05.2019

Typy danych, jednostki informacji, działania na tabelach,

Informacje różne.

NULL: czy w danym POLU może znajdować się wartość null. Nie stanowi odpowiednika wartości logicznej FALSE. !TRUE == FALSE ; !FALSE == TRUE. TRUE tożsame z 1, FALSE tożsame z 0

KEY: klucz/indeks ułatwiający wyszukiwanie danych

DEFAULT: domyślna wartość umieszczona w polu jeśli nie przypisze się jej jakiejś wartości.

INDEKS służy głównie do przyspieszenia wykonywania operacji SELECT na dużych tabelach i tylko na takich daje wymierne korzyści czasowe. Index'y mogą indeksowac więcej niż jedno pole, np. (gdy SELECT po polach 'id' i 'data', (np. dla dla pola 'id')). Każde zapytanie SELECT, które w warunku WHERE zawiera pole 'id' (jako pierwsze) będzie wykonane szybciej.
Dzięki unikalności indexu, MySQL nie pozwoli na wpisanie do tabeli dwóch rekordów o tej samej wartosci pola 'id' (utrzymanie spójności danych). Same indexy jako takie (zarowno unikalne, jak i nieunikalne)
Każdy index na tabeli spowalnia wykonywanie zapytań INSERT, UPDATE oraz DELETE.

1. Dane i informacje.

1.1. Wybrane typy danych

Typ Rozmiar Opis
VARCHAR[length] Długość łańcucha + 1 bajt VARiable length CHARacter string: łańcuch znaków o zmiennej długoóści, liczba określa maksymalną liczbę dł ciągu znaków, łancuch znaków dłuższy zostanie przycięty do maksymalnego
CHAR[lenght] Lenght bajtów Zezwala na zapis 4 bajtów danych czyli od -9999 do 9999. Pole o stałej długości, przechowuje od 0 do 255 znaków.
TEXT Długość łańcucha plus 2 bajty Łańcuch o maksymalnej długości 65535 znaków
INT[length] 4 bajty  Liczby z zakresu od -2147483648 do 2147483647 lub liczby dodatnie od 0 do 4294967295
SMALLINT[Length] 2 bajty Liczby z zakresu od -32768 do 32767 lub liczby dodatnie od 0 do 65535
DATE 3 bajty Data w formacie YYYY-MM-DD
DATETIME 8 bajtów Data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP 4 bajty  Data w formacie HH:MM:SS

1.2 Podstawowy o jednostkach informacji. 
1 Bajt to 8 bitów. 1B = 8b. Używany wyłącznie do oznaczania 8 bitów. Do określenia większej liczby bajtów stosuje się przedrostki dziesiętne układu SI, będące wielokrotnościami liczby 10.
1 kB = 1024 b
1 MB = 1024 kB, 1MB = 1 000 000 b. 500 kB = 500 000 b.
1 bit to 0 lub 1 (prwawda / fałsz lub +1 / -1).  (z ang., kawałek, także skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
8 Bitów: od 0000000 do 11111111 czyli od 0 do 255 w systemie dziesiętnym

2. Wybrane działania na tabelach

2.1 Opisanie tabeli:

  1. DESCRIBE classics;

2.2 Zmiana nazwy tabeli:

  1. ALTER table classics RENAME fiction;

2.3 Zmiana typu danych:

  1. ALTER TABLE classics MODIFY year SMALLINT;

2.4 Usuń kolumnę id:

  1. ALTER classics DROP id;

2.5 Zmiana typu danych:

  1. ALTER TABLE classics MODIFY year SMALLINT;

2.6 Dodanie nowej kolumny:

  1. ALTER TABLE classics ADD pages SMALLINT UNSIGNED;
UNSIGNED: Informujemy DB, że będziemy przechowywać tylko wartości dodatnie. Analogicznie SIGNED informuje, że będziemy przechowywać również ujemne.

2.7 Zmiana nazwy kolumny:

  1. ALTER TABLE classics CHANGE type category VARCHAR(16);
Zmiana type na category, polecenei CHANGE wymaga podania typu danych.

2.8 Usuwanie kolumny:

  1. ALTER TABLE classics DROP pages;
DROP usuwa ostatecznie i nieodwracalnie kolumny / tabele.


Losowe zdjęcia


O sobie


gawronski
A.D. 2016

Lubię jazdę na rowerze, wspinaczkę, czytać książki i biegać. Studiowałem mechanikę i budowę maszyn oraz psychologię. Nie zostałem inżynierem ani psychologiem.